بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۲۳ دسامبر ۱۹۹۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۲۲ اسفند ۱۳۷۳
قطعنامه

 این قطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی