بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

رویا برومند در برنامه چشم اندارد ایران اینترنشنال: «آیا جمهوری اسلامی به دنبال گسترش ترور مخالفان در خارج از ایران است؟»

برنامه چشم انداز ایران ‌اینترنشنال
۱۷ مرداد ۱۴۰۰
ویدئیو

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EXIFb6iPAZg?start=1818" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>