بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

رویا برومند در برنامه چشم اندارد ایران اینترنشنال در مورد توطئه ربایش مسیح علینژاد

برنامه چشم انداز ایران ‌اینترنشنال
۲۳ تیر ۱۴۰۰
ویدئیو