بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

گفتگو رویا برومند با برنامه چشمانداز رادیو بی‌بی‌سی در مورد انخابات ریاست جمهوری ایران و حقوق بشر

برنامه چشمانداز رادیو بی‌بی‌سی
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ویدئیو

گفتگو را در سایت بی‌بی‌سی تماشا کنید.