بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

رویا برومند در صدای آمریکا: تا زمانی که قانون مذهب و سیاست را جدا نکرده کاندیداتوری زنان بحثی بی‌مورد است

صدای آمریکا
۳۱ خرداد ۱۴۰۰
ویدئیو