بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

رویا برومند در صدای آمریکا: مسئول جان زندانیان سیاسی و عقیدتی مقامات قضایی و امنیتی ایران هستند

صدای آمریکا
۲۹ بهمن ۱۳۹۹
ویدئیو