بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، مه ۲۰۲۱

دبیرکل سازمان ملل
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.