بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از آزادی آرش صادقی استقبال کردند

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰
اطلاعیه مطبوعاتی

متن این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.