بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

ابراز نگرانی شدید کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در مورد محمد نوریزاد زندانی دگراندیش

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰
فراخوان/اقدام فوری

این بیانیه به زبان فارسی در دسترس نیست.