بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل:‌ ایران با حمله به پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین، تعهدات حقوق بشری متعددی را نقض کرد

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۵ اسفند ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

ترجمه غیر رسمی گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه در مورد موارد نقض حقوق بشر مرتبط با شلیک پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بین‌المللی اوکراین خطاب به جمهوری اسلامی را به صورد پی‌دی‌اف بخوانید.