بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

قطعنامه ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد در باره وضعیت حقوق بشر در ایران

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱۵ اسفند ۱۳۷۶
قطعنامه

 این فقطعنامه به انگلیسی است. نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی