بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، اوت ۲۰۲۰

دبیرکل سازمان ملل
دبیرکل سازمان ملل
۱۵ مرداد ۱۳۹۹
گزارش

متن این گزارش را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.