بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش سال ۱۹۹۴ کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران

رینالدو گالیندوپل
سازمان ملل متحد
۲۲ مهر ۱۳۷۳
گزارش