بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر: ایران باید نسرین ستوده مدافع حقوق بشر را برای درمان آزاد کند

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۴ مهر ۱۳۹۹
بیانیه

متن این بیانیه را به صورت پی‌دی‌اف بخوانید.