بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر: تحریم‌ها در دوره کووید کشنده‌ است و معافیت بشردوستانه جواب نمی‌دهد

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱۷ مرداد ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانیه به فارسی در دسترس نیست.