بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر: ایران مدافع حقوق بشر دارای نشانه‌های کووید ۱۹ را آزاد کند

گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
گزارشگران ویژه سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۱ مرداد ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه به زبان فارسی در دسترس نیست.