بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان سازمان ملل در حوزه حقوق بشر: ایران باید حکم اعدام معترضان را لغو کند

دستگاه‌های ویژه‌ای سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
دستگاه‌های ویژه‌ای سازمان ملل در حوزه حقوق بشر
۲۶ تیر ۱۳۹۹
فراخوان/اقدام فوری

متن این بیانه در زبان فارسی در دسترس نیست.