بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

گزارش متخصص مستقل سازمان ملل در حوزه بروزرسانی اصول مقابله با بی‌کیفری

کمیسیون حقوق بشر سازمان
کمیسیون حقوق بشر سازمان
۲۰ بهمن ۱۳۸۳
گزارش

این گزارش به فارسی در دسترس نیست.