بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

ابلاغیه ۲۴ مارس روز بین المللی حق دانستن حقیقت راجع به موارد نقض آشکار حقوق بشر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد
۱۲ اسفند ۱۳۸۹
قطعنامه

این قطعنامه به فارسی در دسترس نیست.