بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

گزارش دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در مورد حق دانستن حقیقت

دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل
۱۹ بهمن ۱۳۸۴
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.