بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق بشر در مدیریت قضایی

مجموعۀ قواعد حداقل استاندارد در رفتار با زندانیان (سال ۲۰۱۵)

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
قطعنامه

این متن به فارسی در دسرتس نیست.