بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش کارگروه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد جمهوری اسلامی ایران، دسامبر ۲۰۱۹

کارگروه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل
کارگروه بررسی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل
۶ دی ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش به زبان فارسی در دسترس نیست.