بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانه مشترک کاستاریکا، سوئیس، و ۵۰ کشو عضو سازمان ملل دیگری در مورد اعتراضات مسالمت آمیز

کاستاریکا، سوئیس، و ۵۰ کشو عضو سازمان ملل دیگری
کاستاریکا، سوئیس، و ۵۰ کشو عضو سازمان ملل دیگری
۹ اسفند ۱۳۹۸
بیانیه

این بیانه در زبان فارسی در دسترس نیست.