بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

سرگذشت‌های ناتمام در ایران

هاله اسفندیاری
مجله بررسی کتاب‌های نیو یورک
۵ مهر ۱۳۸۹
مقاله از تارنما

  این مقاله به زبان فارسی در دسترس نیست.