بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

کارشناسان حقوق بشز سازمان ملل در ارتباط یا موارد بازداشت و کشته‌شدگان گزارش شده و قطعی اینترنت ابراز نگرانی کرده‌اند

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱ آذر ۱۳۹۸
فراخوان/اقدام فوری

این منبع به فارسی در دسترس نیست.