بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

سخنان لادن و رویا برومند در کنفرانس سالانه تلاش برای حقوق بشر در ایران، ۲۰۱۹، لس آنجلس

تلاش برای حقوق بشر در ایران
تلاش برای حقوق بشر در ایران
۲۰ آبان ۱۳۹۸
ویدئیو

 موضوع سخنرانی: اهمیت فعالیت‌های برون مرزی حقوق‌بشری، نیاز تقویت آن و استفاده از تکنولوژی سایبری برای در هم شکستن دیوار انزوایی که حکومت دور شهروندان کشور می کشد. در کنار معرفی فعالیت‌های بنیاد عبدالرحمن برومند در دو دهۀ اخیر و برشمردن نقش این فعالیت ها در پیشبرد ارزش های دموکراتیک در ایران.