بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش ژوئیه ۲۰۱۹ در‌بار‌ه‌ی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
دفتر گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
۲۷ تیر ۱۳۹۸
گزارش

این گزارش فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.