بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

سخنان لادن و رویا برومند در کنفرانس سالانه‌ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، ۲۰۱۸

انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی
انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی
۵ مهر ۱۳۹۷
ویدئیو

سخنان لادن و رویا برومند در کنفرانس سالانه‌ی انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی، ۲۰۱۸ شیکاگو؛ داستان و چرایی شکل‌گیری بنیاد عبدالرحمن برومند: افروختن نور امید از دل ظلم.