بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

مصاحبه رویای برومند با برنامه چشمانداز ایران اینترنشنال در مورد اعتصاب غذا زندانیان

برنامه چشمانداز ایران اینترنشنال
برنامه چشمانداز ایران اینترنشنال
۸ مرداد ۱۳۹۸
ویدئیو

یکی از مشکلات اساسی زندانیان این است که در ایران حکومت قانون وجود ندارد و نهادی که باید از حقوق شهروندان حمایت کند خود از ناقضین حقوق بشر است. اعتصاب غذا آخرین راه زندانیانی است که حقوقشان در زندان نقض می‌شود و نامه‌نگاری و اعتراضشان به مسئولان به جایی نمی‌رسد.