بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانیه میچل باچله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خطاب به چهلمین نشست شورای حقوق بشر

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۱۵ اسفند ۱۳۹۷
نطق

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.