بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

بحرات مشروعیت در جمهوری اسلامی ۴۰ سال بعد از انقلاب: سخنرانی لادن برومند در موقوفه ملی برای دمکراسی

موقوفه ملی برای دمکراسی
موقوفه ملی برای دمکراسی
۸ اسفند ۱۳۹۷
ویدئیو

این منبع فقط به زبان انگلیسی در دسترس است.