بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

عدم واکنش منجربه مجرمانه شدن فعالیت های زیست محیطی در ایران خواهدشد

لادن برومند و اروین کتلر
گلوب اند میل
۵ فروردین ۱۳۹۸
مقاله از تارنما

این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.