بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

اعلامیه گزارشگر ویژه حقوق در حوزه ایران خطاب به چهلمین جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان/اقدام فوری

 این منبع به زبان فارسی در دسترس نیست.