بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگر ویژه‌ در زمینه حقوق بشر در ایران: شدت رو‌ به افزایش برخورد با معترضان نگران‌کننده است

گزارشگر ویژه‌ حقوق بشر در حوزه ایران
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
۲۰ اسفند ۱۳۹۷
فراخوان/اقدام فوری

این بیانه به زبان فارسی در دسترس نیست.