بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

ساقی لقایی، پژوهشگر بنیاد عبدالرحمن برومند، پرونده محمد نجفی و بحران عمومی ناامن‌ بودن بازداشتگاه‌ها (ویدیو)

بی‌بی‌سی فارسی
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۵ بهمن ۱۳۹۶
مصاحبهبنا بر اطلاعات رسیده به بنیاد عبدالرحمن برومند، آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری ساکن استان مرکزی، به دلیل انجام وظیفه‌ی وکالت خود، بازداشت شده و با اتهامات سنگینی روبه‌رو شده است.