بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قطع اعضاء و نابینا کردن

آیا اجرای حکم قطع دست، از ضروریات دین اسلام است؟ (ویدیو)

بنیاد عبدالرحمن برومند
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۴ اسفند ۱۳۹۶
ویدئیوقانون‌گذاران در جمهوری اسلامی با اتکا بر شرعی بودن این مجازات، اجرای آن را برای جامعه مسلمان ضروری معرفی و توجیه می‌کنند. آیا واقعاً فقهای دین اسلام بر سر اجرای حکم غیرانسانی توافق داشته‌اند؟