بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، فوریه ۲۰۱۸

دبیرکل سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل
۷ اسفند ۱۳۹۶
گزارش