بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

بیانه جمعی کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل در مورد اعتراضات سراسری

کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل
سازمان ملل
۱۵ دی ۱۳۹۶
بیانیه

متن فارسی این منبع در حال تهیه است.