بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
بنیاد عبدالرحمن برومند در رسانه‌ها

اظهارات رویا برومند درباره اعتراضات سراسری

جک بارتون
ویکی تریبون
۱۴ دی ۱۳۹۶
مقاله از روزنامه