بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
حقوق کودک

حقوق کودک: گزارش درباره خشونت علیه کودکان

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۷ آبان ۱۳۸۵
گزارش