بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره خشونت علیه کودکان در جهان

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۷ شهریور ۱۳۸۵
گزارش

گزارش دبیر کل سازمان ملل تصویری توضیحی از ماهیت، دامنه و دلایل خشونت علیه کودکان به دست می‌دهد و توصیه‌هایی برای مقابله و پاسخگویی به این معضل ارائه می‌کند. این نخستین بار است که وقعیت خشونت علیه کودکان در سراسر جهان مستند شده و رهنمودهایی برای متوقف کردن آن مطرح می‌شود.