بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

وضعیت حقوق بشر در ایران (گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد- ۲۰۱۲)

سازمان ملل متحد
سازمان ملل متحد
۱ شهریور ۱۳۹۱
گزارش