بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگر ویژه، محکومیت آتی دوباره نرگس محمدی را محکوم کرد

احمد شهید
سازمان ملل متحد
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
بیانیه

احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، برنامه ریزی مقامات ایران را در مورد ایراد اتهام‌های جدید به نرگس محمدی و صدور حکم ۱۶ سال حبس محکوم کرد.  نرگس محمدی که از بیماری مزمنی در رنج است به جرم حمایت از لغو مجازات اعدام و دفاع از حقوق بشر همچنان در زندان به سر می‌برد.

نگاه کنید به متن کامل این بیانیه در کتابخانه به زبان انگلیسی.