بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارشگر سازمان ملل از ایران به عنوان یکی از بد ترین نمونه های

کریستف هاینز، گزارشگر ویژه مربوط به اعدام های خودسرانه، شتابزده و فراقضایی
سازمان ملل متحد
۱۶ مرداد ۱۳۹۴
گزارش

متن این گزارش گزارشگر ویژه مربوط به اعدام های فراقضایی و خودسرانه، کریستف هاینز، به زبان انگلیسی منتشر شده است. با کلیک کردن روی English می توانید گزارش را بخوانید.