بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
قطع اعضاء و نابینا کردن

قطع دست در مشهد: انگشتان دست دو نفر به اتهام سرقت قطع شد

روزنامه خراسان
۸ تیر ۱۳۹۴
مقاله از روزنامه

"به گزارش خراسان، اولین سارقی که انگشتان وی صبح روز گذشته زیر تیغ قرار گرفت، دزد ۲۶ ساله‌ای به نام «م. ع.» بود این سارق که مجرد و در مشهد ساکن است شب هنگام و پس از کج کردن نرده‌های خارجی حفاظ پنجره وارد منزل می‌شد. او در یکی از سرقت‌هایی که با همین شگرد انجام داده بود در کمد منزل شاکی را نیز شکسته و چندین میلیون تومان ارز خارجی، وجه نقد و لوازم دیگر را سرقت کرده بود.

این درحالی بود که مالباخته در مسافرت به سر می‌برد و سارق جوان در کمال آرامش توانسته بود شب هنگام حرز (اصطلاح حقوقی است وبه مکان مناسبی گفته می‌شود که مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند) منزل وی را شکسته و اموال او را برباید.

گزارش خراسان حاکی است: سارق جوان که با اعلام شکایت مالباختگان تحت تعقیب قرار گرفته بود دستگیر و در شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی و جزایی مشهد محاکمه شد. اگر چه وی سرقت عادی هم انجام داده بود اما قاضی دادگاه وی را به خاطر شکستن حرز به قطع دست محکوم کرد که این رای با اعتراض متهم روبه رو و پرونده برای رسیدگی دقیق تر به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی ارسال شد، بنابراین گزارش، قضات با تجربه دادگاه تجدیدنظر نیز پس از رسیدگی به این پرونده و بررسی محتویات آن و همچنین اعترافات صریح متهم، رای صادره از سوی دادگاه را تایید کردند و بدین ترتیب این پرونده برای اجرای حکم به یکی از شعب اجرای احکام دادسرای مشهد ارسال شد تا این که روز گذشته ]۷ تیر ۱۳۹۴[ با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم و درحالی که قضات اجرای احکام نیز در زندان مرکزی مشهد حضور داشتند، دست سارق ۲۶ ساله زیر تیغ دستگاه قرار گرفت و انگشتان دست وی قطع شد. مجرم این پرونده بلافاصله توسط اورژانس به مرکز درمانی انتقال یافت.

گزارش خراسان حاکی است: دومین سارقی که دستش زیر گیوتین قرار گرفت دزد جوانی بود که بیش از ۱۰ فقره سرقت را با شکستن در از منازل مردم فردوس انجام داده و طلا و جواهرات مردم را به سرقت برده بود. اگرچه دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی رای صادره درباره قطع ید وی را تایید کرده بود اما به خاطر این که امکانات و تجهیزات اجرای حکم در زندان مرکزی مشهد پیشرفته تر است، حکم مجازات این سارق جوان نیز در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد و او پس از قطع انگشتان دست به مرکز درمانی انتقال یافت."

تذکر بنیاد برومند

ماهیت احکام مجرمیت در نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران

در نظام دادرسی کیفری در جمهوری اسلامی ایران ضوابط پذیرفته شدۀ دادرسی، از جمله بی طرفی، انصاف و سرعت در کار قضا، مدام شکسته می شوند. زندانیان اغلب از هر نوع ارتباط با دنیای خارج محروم اند و از دلائل بازداشت خویش بی خبر و پیش از آغاز دادرسی نیز به بررسی مدارک و شواهد مورد استناد دادستان مجاز نیستند. در مواردی وکلای متهم از حضور در دادگاه محروم می شوند. افزون بر این، اقرار ناشی از عنف و شکنجه به عنوان سند مثبِتۀ جرم متهم تلقی می شود. از آن جا که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران اغلب خود را ملزم به رعایت موازین و ضوابط ضروری برای انجام یک دادرسی منصفانه نمی دانند، در اعتبار قانونی احکام مجرمیتی که از سوی این گونه دادگاه ها صادر می شود تردید رواست.

کیفر بدنی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

در قانون کیفری جمهوری اسلامی برای طیفی گسترده از جرائم کیفر بدنی مقرّر شده است از آن جمله: مصرف نوشابه های الکلی، سرقت، زنا، رفتار منافی با عفّت عمومی، آمیزش زن و مرد در علن. تعیین کیفر بدنی بر محکوم به اعدام با قاضی دادگاه است. در چنین مواردی، قبل از اجرای حکم اعدام کیفر شلّاق به قصد تشدید درد مجرم جاری می شود. افزون بر کیفر شلّاق، نظام حقوقی جمهوری اسلامی قطع دست یا پای مرتکب به سرقت را نیز مجاز می داند. در چنین مواردی، دست یا پای محکوم پس از انتقال وی به بیمارستان و بی حس کردنش بریده می شود. پس از اجرای این کیفر، راه رفتن محکوم حتی به کمک عصا یا چوب بغل نیز دشوار خواهد بود.

تخطّی مستمرّ جمهوری اسلامی از تعهدات ناشی از حقوق بین الملل

استفاده از کیفرهای بدنی نه تنها منافی با اصول حقوق بین الملل است در شماری از معاهدات بین المللی نیز ممئوع شناخته شده. طبق مادۀ 5 «اعلامیۀ جهانی حقوق بشر»- اعلامیه ای که ایران آن را پذیرفته و تصویب کرده است- «هیچ کس نباید آماج شکنجه یا کیفرهای بی رحمانه، غیربشری، یا تحقیرآمیز شود. «میثاق حقوق مدنی و سیاسی بشر نیز - میثاقی که به تصویب ایران رسیده است- با زبانی مشابه اِعمال چنین کیفرهائی را تحریم کرده. مخالفت ژرف جامعۀ جهانی با این گونه کیفرها و رفتارها در «میثاق علیه شکنجه و دیگر کیفرها و رفتارهای بی رحمانه، غیربشری و تحقیرآمیز» (میثاق علیه شکنجه) بازتابی روشن یافته است. این میثاق شکنجه را چنین تعریف می کند: «هر رفتار عمدی که به قصد مجازات فرد برای عملی که از اوسرزده، یا ممکن است سرزده باشد، و به درد و رنج شدید جسمانی یا روانی اش منجر شود. گرچه جمهوری اسلامی ایران تا کنون به میثاق علیه شکنجه نپیوسته، ممنوعیت استفاده از شکنجه امروز از سوی اکثر اعضای جامعۀ بین المللی به عنوان یک اصل مسلم حقوقی و در نتیجه یکی از موازین مسلم عرف بین المللی شناخته شده است. افزون براین، گرچه اصل تحریم کیفر بدنی هنوز در حقوق بین الملل عمومی به تصریح تأئید نشده، قرائن و امارات روزافزون حاکی از آن است که اِعمال این گونه کیفرها ناقض حقوق بین الملل بشری شمرده می شود. [1] در قضیۀ آزبورن علیه جامائیکا، کمیتۀ علیه شکنجه (مرکب از گروهی از متخصصان مأمور نظارت بر اجرای اصول مندرج در «میثاق شکنجه») تأئید کرد که باید «هرنوع کیفر بدنی را باید رفتاری بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز، و در نتیجه ناقض اصل هفتم «میثاق علیه شکنجه»، شمرد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد تخطّی مستمر جمهوری اسلامی ایران را از تعهداتی که در مورد اجرای اصول حقوق بین الملل بر عهده گرفته است بارها مورد رسیدگی قرار داده است, از جمله در دسامبر سال ۲۰۰۷. در قطعنامۀ شماره ۶۲/۱۶۸، مجمع نامبرده نگرانی عمیق خود را نسبت به تخطی مدام این دولت از موازین حقوق بین المللی بشر اعلام کرد به ویژه با اشاره به «موارد مسلم شکنجه و رفتار بی رحمانه، غیرانسانی و توهین آمیز با متهمان و مجرمان و سنگسار کردن، شلّاق زدن و قطع دست و پای آنان.»


[1] ن. ک. به: Rodley, The Treatment of Prisoners Under International Law, p. 309