بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش مارس ۲۰۱۵ گزارشگر ویژه در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

احمد شهید
سازمان ملل متحد
۲۱ اسفند ۱۳۹۳
گزارش

گزارش مارس ۲۰۱۵ احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل منتشر شد.