بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی

هفت وکیل به رئیس دادگاه انقلاب اسلامی اهواز: "تا کنون از ملاقات با موکلان خود منع شده ایم"

هفت وکیل
بنیاد عبدالرحمن برومند
۱۰ تیر ۱۳۸۵
نامه