بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

چشم انداز ادغام حقوق بشر زنان و جنسیت : خشونت علیه زنان

سازمان ملل متحد / گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان، علل و پیامدهای آن، یوکین ارتوک
سازمان ملل متحد
۷ بهمن ۱۳۸۴
گزارش

این گزارش درباره خشونت علیه زنان در ایران است که توسط گزارشگر ویژه حقوق زنان در تاریخ ۲۹ ژانویه تا ۶ فوریه سال ۲۰۰۵ تهیه شده است. در این گزارش به خشونت جنسی در ایران و تعهدات بین المللی این کشور در زمینه حقوق زنان پرداخته شده و در پایان با ارائه یک جمع بندی،‌توصیه‌هایی برای بهبود وضعیت زنان در ایران پیشنهاد شده است. نگاه کنید به متن کامل این گزارش در کتابخانه به زبان انگلیسی.