بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

گزارش گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

احمد شهید
سازمان ملل متحد
۵ شهریور ۱۳۹۳
گزارش