بنیاد عبدالرحمن برومند

برای حقوق بشر در ایران

https://www.iranrights.org
ترویج مدارا و عدالت به کمک دانش و تفاهم
سازمان ملل

در حمایت از زندانیان سیاسی در ایران

احمد شهید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران
۱۱ تیر ۱۳۹۳
اطلاعیه مطبوعاتی

احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، در این نوشته که به زبان انگلیسی در سایت خود منتشر کرده، اظهار امیدواری می‌کند که مقامات ایران به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و زندانیان سیاسی و عقیدتی را بیش از این در زنادان‌ها نگه ندارند. برای مطالعه متن کامل، این نوشته،‌ نگاه کنید به کتابخانه به زبان انگلیسی.